Operationsverstärker Laborübung

op-lab-01.png
op-lab-02.png
  • Anwendung eines LM741

  • OP als Komparator

  • OP als Subtrahierer

  • OP als Addierer

  • OP im invertierenden Betrieb

  • OP als Schmitt-Trigger

  • OP als Integrierer

  • OP als Differenzierer

  • OP als Elektrometerverstärker

  • OP als Impedanzwandler

op-lab-03.png
op-lab-04.png