Operationsverstärker Laborübung

  • Anwendung eines LM741

  • OP als Komparator

  • OP als Subtrahierer

  • OP als Addierer

  • OP im invertierenden Betrieb

  • OP als Schmitt-Trigger

  • OP als Integrierer

  • OP als Differenzierer

  • OP als Elektrometerverstärker

  • OP als Impedanzwandler

AVR-Mikrocontroller Programmierung in C

ne555.at

avr-programmierung.com

Heimo & Patrick Gaicher